Friday, 4/12/2020 UTC+1
Warmia płaszcze damskie – huna, jass, getex

Zapalenie płuc u dziecka

Zapalenie płuc u dziecka

Post by relatedRelated post

Zapalenie płuc u dziecka

Chorobę tę wywołują bakte­rie i wirusy, pierwotniaki, grzyby, zachłyśnię­cia pokarmem, lekami oleistymi, naftą itp. Ostatnio notuje się częstsze występowanie zapaleń wirusowych, szczególnie w czasie epidemii grypy. Wirusy torują drogę bakte­riom, dlatego często przyczyna jest miesza­na. Bakteryjne zapalenie płuc wywołują naj­częściej dwoinki zapalenia płuc (pneumokoki), paciorkowce i gronkowce, które są najgroźniejsze. W gronkowcowym zapaleniu płuc w płucach tworzą się masywne nacieki zapalne, ropnie, pęcherze rozedmowe, a w opłucnej ropny płyn. Ten typ zapalenia wy­stępuje najczęściej u niemowląt, towarzyszą mu objawy toksyczne i posocznica. Z wirusów najczęściej wywołują zapalenie płuc wirusy grypy, grypy rzekomej i tzw. wi­rusy RS.

Objawy zapalenia płuc: temperatura powyżej 38°C (u młodych niemowląt i u wcześniaków przebieg może być bezgorączkowy), przy­spieszenie oddechów, poruszanie skrzydłami nosa, wciąganie przestrzeni międzyżebro­wych, nadobojczykowych i podżebrowych. Na twarzy dziecka maluje się wysiłek i cier­pienie. Dziecko „tchnie” lub „postękuje”, co wskazuje na ból przy oddychaniu. Kaszel jest męczący, tym bardziej że małe dziecko nie potrafi odkrztuszać wydzieliny. Często dołą­cza się sinica. Bardzo szybko, zwłaszcza u najmłodszych dzieci, może dojść do ostrej niewydolności oddechowej z zaburzeniem wentylacji (przewietrzania) płuc, z niedotle­nieniem i niewydolnością krążenia.

Ostra niewydolność oddechowo-krąże­niowa stanowi bezpośrednie zagrożenie ży­cia. Jedynym ratunkiem jest natychmiastowe umieszczenie dziecka w szpitalu, tam tylko bowiem można zastosować tlen i odpowie­dnio energiczne leczenie. Nie można z tym zwlekać, pośpiech jest konieczny. Zapalenie płuc, zwłaszcza u niemowląt, należy do sta­nów naglących, wymagających szybkiego udzielenia dziecku pomocy. Zapalenie płuc u starszych dzieci zbliża się swym obrazem do spotykanego u dorosłych. Jest to przeważnie zapalenie jednoogniskowe, podczas gdy u niemowląt i małych dzieci najczęstsze jest wieloogniskowe, czyli od-oskrzelowe zapalenie płuc. Jeśli u starszego dziecka naciek zapalny jest umiejscowiony w dolnym płacie prawego płuca, choroba może rozpocząć się bólem brzucha.

Zachodzi wte­dy konieczność różnicowania z zapaleniem wyrostka robaczkowego. Czuła i wnikliwa obserwacja matki, spo­strzeżenie, zwłaszcza u niemowląt, nawet niewinnych objawów nieżytowych, szybkie zgłoszenie się do lekarza lub do szpitala w ostrych chorobach układu oddechowego, chronią zdrowie i życie dziecka. Jeśli lekarz nie uzna leczenia szpitalnego za konieczne, jak należy postępować z chorym dzieckiem w warunkach domowych? Pierwszym warunkiem jest ścisłe przestrze­ganie zaleceń lekarza, dotyczących poda­wania leków i pielęgnowania dziecka. Rodzaj leku i jego dawkę oraz godziny podawania należy zapisać sobie na karteczce.

U małych dzieci są często trudności z podaniem leku, ponieważ dzieci bronią się, plują, wymiotują, jeśli wszystkie wysiłki zawodzą, należy zw­rócić się do lekarza, który podejmie decyzję dotyczącą zmiany postaci lub rodzaju leku. Chore dziecko należy przetrzymać w łóżku w dobrze przewietrzanym pokoju, w którym nie wolno palić papierosów. Temperatura powie­trza powinna wynosić nie więcej niż 20—22°C. W pomieszczeniu należy zacho­wać odpowiednią wilgotność powietrza, roz­wieszając mokre ręczniki lub stosując elek­tryczny nawilżacz powietrza. Wilgotne powie­trze ułatwia odkrztuszanie wydzieliny i zapo­biega nadmiernej utracie wody przez orga­nizm. Pościel i bielizna dziecka muszą być czyste i często zmieniane. Kąpiel z zacho­waniem wszelkiej ostrożności (ciepłe pomie­szczenie, ciepła woda i sprawne, szybkie mycie), jest bardzo wskazana. Nie wolno dziecka przegrzewać.

Ze względu na upośledzone łaknienie, nie trzeba go zmuszać do jedzenia, natomiast należy podawać sporo płynów i soków owo­cowych. Dieta powinna, być łatwo strawna (chude mleko, kaszka, budyń, galaretka, kompoty, jajko na miękko), wzbogacona wi­taminami, szczególnie witaminą C. Szczególnie ważne jest jednak zapobieganie zakażeniom, które polega na chronieniu dziecka przed kontaktami z osobami chory­mi, prawidłowym żywieniu, zapobieganiu krzy­wicy i niedokrwistości, spacerach na świe­żym powietrzu i przestrzeganiu zasad higieny osobistej i mieszkania. Nawet na pozór niewinne przeziębienie u niemowląt wymaga zasięgnięcia porady le­karskiej ze względu na potencjalne niebez­pieczeństwo rozszerzenia się procesu zapal­nego na dolne drogi oddechowe. Jeżeli ratu­nek nie przyjdzie w porę, może to dopro­wadzić do sytuacji, ze nawet najbardziej intensywne leczenie będzie bezskuteczne.

Zapalenie płuc u dziecka
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
About