Friday, 14/5/2021 UTC+2
Warmia płaszcze damskie – huna, jass, getex

Wzrost i waga ciała dziecka

Wzrost i waga ciała dziecka

Post by relatedRelated post

Wzrost i waga ciała dziecka

Tempo wzrostu i rozrostu przyspiesza się lub zwalnia w poszczególnych okresach rozwojowych. Najbardziej dynamicznie roz­wija się płód, a po urodzeniu niemowlę, czyli dziecko w pierwszym roku życia, i młodociany w okresie dojrzewania płcio­wego. Małe dzieci (2—3 rok życia) i dzie­ci w wieku przedszkolnym (3—6 lat) „wy­ciągają się”, to znaczy więcej rosną niż przybierają na wadze. W okresie późnego dzieciństwa (7—10—11 lat) bardziej zwięk­szają wagę ciała niż jego długość. W okresie dojrzewania płciowego przyrost wzrostu jest bardzo duży, następuje tzw. skok pokwitaniowy.

W ocenie wzrostu i wagi ciała dziecka w da­nym wieku posługujemy się kilkoma meto­dami. Najczęściej porównuje się stwierdzone podczas badania dziecka wartości ze sche­matycznymi tablicami, które mają wartości przeciętne (średnie) dla danego wieku i płci. Kiedy korzystamy z tablic, należy pamiętać o tym, że oceniając wagę dziecka, trzeba uwzględnić jego wzrost Dokładniejszą metodą określania rozrostu jest tzw. metoda centylowa. Ustala ona dla każdego wieku i płci, od urodzenia do 18 roku życia, wartości średnie (przeciętne) dla wysokości i wagi ciała oraz wartości obu tych cech dla dzieci wyższych i cięższych oraz niższych i lżejszych od przeciętnych, ale mieszczących się jeszcze w granicach pra­widłowych. Określa tez wartości graniczne, powyżej lub poniżej których należy myśleć o chorobliwie wysokim lub chorobliwie niskim wzroście i wadze ciała. Ocenie indywidual­nego rozwoju służy metoda, siatek centylowych, która pozwala śledzić i oceniać pra­widłową krzywą wzrostu i wagi ciała danego dziecka w czasie jego rozwoju W warunkach domowych dla określenia przeciętnej wagi dziecka mogą być przydat­ne wzory pamięciowe.

Waga ciała dzieci do 2 lat życia:
waga ciała dziecka w wieku 5 miesięcy = waga urodzeniowa x 2
waga ciała dziecka rocznego = waga urodzeniowa x 3
waga ciała dziecka w wieku 2 lat = waga urodzeniowa x 4
Dla dzieci od lat 3 do 7: waga należna w kg = liczba lat x 2 + 10 (10 oznacza wagę ciała dziecka rocznego).
Dla dzieci powyżej 7 lat: waga należna w kg = wiek w latach x 3 (np. waga należna dziecka 10 lat = 10 x 3 = 30 kg).

Długość ciała dzieci do 2 lat życia:
noworodek – 50 cm
dziecko 6 miesięcy – 66 cm
dziecko 1 rok – 75 cm
dziecko 2 lata – 85 cm
Dla dzieci powyżej 2 lat: wzrost należny = liczba lat x 5 + 80.
Wzory te mają charakter orientacyjny — do­kładniejsza ocena rozrostu opiera się na wy­żej podanych metodach badań

Od dłuższego czasu obserwuje się zjawisko tzw. akceleracji, czyli przyspieszenia rozwoju dziecka od najwcześniejszego okresu życia, Proces akceleracji najwyraźniej dotyczy wzrostu i wagi ciała, wieku szkieletowego i dojrzewania płciowego, które obecnie zaczy­na się dużo wcześniej niż dawniej. Dotyczy on obu płci i różnych warstw społecznych, Zjawisko to tłumaczy się m.in. stopniową poprawą warunków życia (warunki mieszka­niowe, lepsze odżywianie, wzrost higieny spadek zachorowalności na choroby zaka­źne itp.). Akceleracja powoduje, ze co pe­wien czas trzeba weryfikować normy i wzory pomiaru ciała.

About