Tuesday, 15/6/2021 UTC+2
Warmia płaszcze damskie – huna, jass, getex

BLOK SERCA ZUPEŁNY

BLOK SERCA ZUPEŁNY

Post by relatedRelated post

BLOK SERCA ZUPEŁNY

-7. BLOK SERCA ZUPEŁNY101. Określenie wprowadzone przez W. H. Gaskella (1847- 914) po raz pierwszy opisany przez Gerbeziusa w r. 1691. Napady Adamsa-Stokesa zo- tały opisane przez W. M. Stokesa (1804-1878)102 i R. Adamsa (1791-1875)108. W cał- .owitym rozkojarzeniu przedsionkowo-komorowym częstość rytmu komorowego wynosi koło 35 uderzeń na minutę. Jest to przyczyną „sztywności” rzutu, serce nie jest zdolne xo zwiększenia rzutu w odpowiedzi na stres. Nerw błędny nie ma bezpośredniego dzia- ania na komory, podczas gdy układ współczulny nadal wywiera swój wpływ. Napady udamsa-Stokesa mogą występować podczas anestezji. Przygotowanie przedoperacyjne: ) w przypadkach niewydolności krążenia może być wskazane stosowanie naparstnicy, ecz ona sama może powodować blok serca, b) atropina w dawce 1 mg różnicuje i leczy e przypadki bloku, które powodowane są czynnością nerwu błędnego, c) efedrynę do- stnie lub izoprenalinę podjęzykowo podaje się w celu stymulacji węzła przedsionko- o-komorowego i przerwania ataku Adamsa-Stokesa.

Rzadko istnieje konieczność wykonania anestezji przed wszczepieniem stymulatora irca104. Ważne jest, aby nie dopuszczać do zmniejszenia rzutu serca, zapewnić pełne lenowanie, wystrzegać się utraty krwi, gwałtownych zmian postawy i możliwości zkodzenia stymulatora. Monitorować EKG należy w sposób ciągły. Do środków ostroż- iści zalicza się: gotowy stymulator zewnętrzny i takie leki, jak: amid prokainy, ligno- ina, wazopresory i izoprenalina. Technika anestezji powinna obejmować preoksyge- cję, ostrożne stosowanie dożylne barbituranów, intubację.

-3. ZESPÓŁ WOLFF A-PARKINSONA-WHITE’A105. Jest to zaburzenie przewodzenia lapadowym częstoskurczem nadkomorowym. W EKG w okresie międzynapadowym stępuje: krótki odstęp P-R z poszerzeniem zespołu QRS, co jest spowodowane wa- wym przewodzeniem prawidłowego bodźca z przedsionka do komory (nazywane jest również „czynnościowym” blokiem odnogi pęczka Hisa). Nie powoduje uchwytnych awów patologicznych. Podczas anestezji strach lub atropina mogą predysponować częstoskurczu, tak więc bardziej wskazana jest skopolamina. Gallaminy lepiej nie ować.

About