Friday, 14/5/2021 UTC+2
Warmia płaszcze damskie – huna, jass, getex

ANESTEZJA

ANESTEZJA

Post by relatedRelated post

ANESTEZJA

Anestezjolodzy są obciążeni pewnym odsetkiem zgonów matek. W ostatnich latach od setek ten zmniejszył się (Report on Coniidential Enquiries into Maternal Deaths ii England and Wales 1970-1972, 1975, London: H.M.S.O.)142-l43. Zgony są spowodowane

-1) zachłyśnięciem treścią pokarmową 2) spadkiem ciśnienia i toksycznym działanien leków w czasie analgezji przewodowej: 3) niedostatecznym przetoczeniem krwi (zby małym lub zbyt późnym). (Patrz także: „The Contribution of Anaesthesia to Materna Mortality”, Proc. Soc. Med., 1974, 67, 905 i nast.).

Ponieważ rzut minutowy serca ciężarnej jest znacznie zmniejszony w trzecim try mestrze ciąży w ułożeniu na wznak, zaleca się wprowadzenie rodzącej do anestezj w ułożeniu z pochyleniem na bok.

Bardzo użyteczny jest pomiar pH krwi

Bardzo użyteczny jest pomiar pH krwi płodu204 jako wskaźnika niedotlenienia. Wartość pH 7,15 wskazuje na krytyczną hipolcsję. Przyczyny niedotlenienia płodu i noworodka. Jest to niedotlenienie typu hipoksycz- negoj może być zarówno nagłe, jak i przewlekłe. Przyczynami są:

-1. Zmniejszenie prężności tlenu we krwi matki, np. zmniejszenie stężenia wdechowego tlenu do 10% powoduje zaburzenia rytmu serca płodu w ciągu 4 minut205.

-2. Uraz porodowy. 3. Zaburzenia w. przechodzeniu tlenu od matki do płodu wskutek: a) spadku ciśnienia po analgezji podpajęczynówkowej lub zewnątrzoponowej b) niedokrwistości, np. po- krwotocznej lub niewydolności krążenia c) tężcowego skurczu macicy, niekiedy spowodowanego przez hormon przysadki lub analgezję podpajęczynówkową d) zawału łożyska lub przedwczesnego odklejenia e) wypadnięcia lub zadzierzgnięcia pępowiny.

About